منوی اصلی
 
  قلعه كردشت


يكي از قلعه هاي تاريخي كه در حاشيه رود ارس و در روستاي كردشت جلفا واقع شده قلعه كردشت نام دارد. اين قلعه از نظر اهميت نظامي و تاريخي به ويژه در دوره حكومت عباس ميرزا قاجار نايب السلطنه فتحعلي شاه قاجار در آذربايجان بسيار مورد توجه و يكي از مراكز فرماندهي سپاهيان وي در جريان جنگهاي ايران و روس بود.
اين قلعه در بالاي تپه اي صخره اي ساخته شده و در ارتفاعات آن شش برج نگهباني وجود داشت كه هنوز بخشي از اين برجها و حصارهاي آن پابرجاست.