منوی اصلی
 
  قلعه بابک


در 50 كيلومتري‌ شمال‌ شهرستان‌ اهر و در 16 كيلومتري‌ غربي‌ كليبر و به‌ فراز ارتفاعات‌ غربي‌ رود قره‌ سو خودنمايي‌ مي‌كند. براي‌ رسيدن‌ به‌ دروازة‌ قلعه‌ بايد از معبر دالان‌ مانندي‌ به‌ طول‌ 200 متر عبور كرد. اين‌ قلعه‌ از برج‌ وباروهاي‌ متعددي‌ تشكيل‌ يافته‌ كه‌ برجهاي‌ مدور از سنگ‌ مالون‌ با ملات‌ ساروج‌ است‌ و باروها نيز از نوعي‌ سنگ‌ گرانيت‌ ساخته‌ شده‌اند.
پس‌ از عبور از معبري‌ تنگ‌ به‌ قصري‌ مي‌رسيم‌ كه‌ بصورت‌ سه‌ طبقه ‌بوده‌، مشتمل‌ بر تالار اصلي‌ و هفت‌ اطاق‌ در اطراف ‌تالار مركزي‌ مي‌باشد. در قسمت‌ شرقي‌، تأسيسات‌ ديگري‌ مركب‌ از چند اتاق‌ و آب‌ انبار قرار دارد.
سقف‌ آب‌ انبارها با طاقهاي‌ جناغي‌ و گهواره‌اي‌ پوشيده‌ شده‌ است‌. در قسمت‌ شمال‌ غربي‌ بوسيله‌ پلكانهاي ‌سرتاسري‌ كه‌ اكنون‌ ويران‌ شده‌ به‌ قسمت‌ فوقاني‌ مي‌توان‌ صعود كرد، داخل‌ آن‌ به‌ وسيلة‌ دو نيم‌ ستون‌ مشخص‌ گرديده‌است‌. در قسمت‌ بالاي‌ اين‌ ستونها محلي‌ جاسازي‌ شده‌ كه‌ شامل‌ چند بخش‌ مي‌باشد و احتمالاً اين‌ محل‌، مقرسربازان‌ جهت‌ ديده‌ باني‌ بوده‌ است‌.مجموع مساحت‌ اين‌ قلعه‌ در حدود ده‌ هزار متر مربع‌ مي‌باشد. زمان‌ قطعي‌ احداث‌ اين‌ بنا معلوم‌ نيست‌، ولي‌ احتمال‌دارد مجموعة‌ قلعه‌ در دورة‌ ساساني‌ احداث‌ گرديده‌ باشد. از آنجا كه‌ اين‌ مجموعه‌ در قرن‌ سوم‌ يكي‌ از پايگاههاي‌ مهم ‌و محكم‌ بابك‌ خرم‌ دين‌ در مصاف‌ با اعراب‌ و لشگريان‌ خلفاي‌ عباسي‌ بوده‌، تعميرات‌ اساسي‌ در آن‌ انجام‌ گرفت‌ وقسمتهايي‌ به‌ آن‌ اضافه‌ شد و در كاوشهايي‌ كه‌ در چهار اتاق‌ قصر اين‌ قلعه‌ به‌ عمل‌ آمد چندين‌ تنور و سفالينه‌هاي ‌متعددي‌ مربوط‌ به‌ قرن‌ سوم‌ هجري‌ و سفالهايي‌ مربوط‌ به‌ اواخر قرن‌ هفتم‌ هجري‌ و سكه‌ هايي‌ از دوران‌ اتابكان‌ كشف‌گرديده‌ است‌.
اين‌ قلعه‌ قبلاً به‌ قلعة‌ بند هم‌ معروف‌ بوده‌ و همين‌ كلمه‌ بعدها تغيير شكل‌ پيدا كرد و در نتيجه‌ به‌ «بز قلعه‌ سي‌» تبديل‌ شد و پس‌ از قيامهاي‌ بابك‌ به‌ قلعه‌ بابك‌ مشهور شد.