منوی اصلی
 
  خانه پروین اعتصامی

تاریخچه و مشخصات بنا:

بنا شامل دو بخش قاجاریه و پهلوی بوده که بناهای قاجاریه از بین رفته و اکنون ساختمان دوره پهلوی اول باقی مانده است. به دلیل تعلق این خانه به خانواده شاعره پر افتخار معاصر پروین اعتصامی به این نام شناخته شده است.