منوی اصلی
 
  خانه سلماسی

تاريخچه و مشخصات بنا :
اين بنا متعلق به اوائل حكومت قاجاريه و توسط خاندان حيدرزاده احداث و توسط خانواده سلماسي از خانواده هاي قديمي تبريزي توسعه و تكميل شده است. ساختمان شامل سردر با كاربندي آجري و هشتي و راهرو ورودي حوضخانه، طنبي سه دري بزرگ در شمال و طنبي هاي (نشيمن) جانبي در اضلاع شرقي و غربي، آب انبار و حياط باغچه است. اين قطعه بيروني ساختمان اصلي است.ساختمان اندروني در سالهاي پيش تفكيك و نوسازي شده است.بخش اصلي ساختمان در ضلع شمالي حياط واقع شده است. اضلاع غربي و شرقي نيز داراي تأسيسات و اتاقهاي نشيمن است. در ورودي هاي جانبي طنبي (نشيمن) غربي دو ايوان ستوندار اضافه شده است. كل ساختمان در سه ضلع حياط و دو طبقه است. طبقه زيرين طنبي شمالي به حوضخانه و نشيمن تابستاني اختصاص داده شده از بقيه زيرزمين ها براي مطبخ-آب انبار و انباري و.. استفاده مي شده است. مصالح بكار رفته در بنا شامل سنگ و ساروج در پي ها ،ديوارهاي زيرزمين تركيبي از سنگ و آجر(تفليسي) و ديوارهاي طبقه فوقاني (همكف) خشتي است. بنا داراي تذهيب در كمره اتاق، دور طاقچه ها، سقف ها و شومينه هاست. سقف طنبي شمالي و نماي شمالي ساختمان از داخل حياط داراي گچبري همراه با آينه كاري است. پنجره هاي آن اروسي با شيشه رنگي-كاربندي سردر با گچ و آجر به فرم قنديل است. طاق هشتي خوانچه پوش آجر با بند برجسته و سقف حوضخانه طاق چهاربخش است.ستونهاي ايوانها داراي سرستون گچبري است. بنا اخيراً توسط استانداري از وراث خانواده سلماسي براي تبديل به موزه سنجش به تملك در آمده و در اختيار سازمان میراث فرهنگي گذاشته شده است. فعالیت این مجموعه بعد از مرمت کامل در سال 1380 بعنوان موزه سنجش آذربایجان شرقی آغاز گردید.
این اثر بشماره 1862 در تاریخ 15/02/1376 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.