منوی اصلی
 
  دبيرستان توحيد تبريز

مـوقعيـت بنـا :
تبريز- خيابان شريعتي جنوبي- نرسيده به چهار راه 17 شهريور- دبيرستان توحيد
مشخصـات فنـي بنـا :
بنا شامل سه طبقه، زير زمين، همكف و اول مي باشد و شامل سه ورودي در شمال و جنوب و غرب ساختمان مي باشد طبقه همكف داراي 16 اتاق با تقسيم بندي تقريبا متقارن و يك 5 پله تك لامپه براي دسترسي به طبقه اول است و طبقه اول شامل يك راهروي مياني با 8 اتاق در طرفين راهرو كه از 6 اتاق آن به عنوان كلاس استفاده مي شود زير زمين نيز شامل 14 اتاق در غرب با 2 دسترسي از بيرون ساختمان است. نماي ساختمان آجري است ولي در سالهاي اخير با ملات سيمان اندود شده است و پايه ها پنجره ها به صورت مدون تكرار شده اند. سر درب ورودي بنا به شكل نيم دايره است و بنا داراي ازاره سنگي مي باشد. مساحت 1300 متر مربع، طول 36 متر، عرض 10 متر، ارتفاع 14 متر

نـوع مـالكيـت بنـا : دولتي، آموزش و پرورش

قـدمت بنـا : پهلوي اول

نـوع بهـره بـرداري و خصـوصيـات بـارز بنـا :
كاربري قبلي و فعلي بنا كلاس درس مي باشد.
از ويژگي بارز بنا چهار فصل بودن ساختمان و تقارن و تكرار مدولهاي نما مي باشد.

تـزئينـات بكـار رفتـه :
تزئينات خاصي ندارد و فقط سر درب ورودي ها آجري و به صورت قوسي مي باشد.

اقـدامـات انجـام شـده :
نماي آجري سيمان با ملات سيمان اندود شده است تعميرات جزئي روي بنا انجام گرفته است.

تـوضيحـات ضـروري و اختصـاصي بنـا :
به علت عدم رسيدگي داراي ترك هايي در كف و سقف مي باشد و كف طبقه اول از ديوارهاي جانبي جدا شده و نشت پيدا كرده كه عامل هر دو بنا نشت كلي ساختمان بدليل نزديكي آب هاي سطحي در كف زمين در آن منطقه مي باشد. اين بناها مانند كوشكي در وسط حياط دبيرستان مي باشد و به مرور زمان بقيه ساختمان هاي مدرسه در سه جبهه حياط بدون اتصال بنا ساخته شده است.