منوی اصلی
 
  مدرسه جعفريه

جعفريه مدرسه كوچكي است كه در بازار مسجد جامع جنب مدرسه طالبيه متصل به ديوار شرقي مسجد خاله‌اوغلي واقع شده است. راه آن از دالان طالبيه بين حوضخانه و مسجد نامبرده تعبيه گرديده است. راهرو باريك و كوتاهي دارد كه وارد حياط هشت ضلعي منظمي مي‌گردد. دورتادور حياط، ساختمان دوطبقه زيبايي وجود دارد كه منازل و حجرات طبقه فوقاني همه داراي ايوان ستوندار سرپوشيده‌اي هستند. ستونها همه چوبي و به طور منظم با گچ پوشانيده شده‌اند. بناي آن هم‌زمان با بناي طالبيه صورت گرفته است و عمارتي است درون عمارت منضمي مسجد جامع جاي گرفته و قابل تفكيك از آن نيست.