منوی اصلی
 
  هتل پارك
کد: 21111/2
درجه: 1c
مدیر: موسی جاوید
تعداد تختها: 27
تعداد اتاقها: 12
سوئیت: -
یک تخته: 1
دو تخته: 9
پست الکترونیکی:
آدرس سایت:
تلفن: 5558801-0411
فاکس: 5551852
آدرس: تبریز- خیابان امام خمینی- روبروی دبیرستان فردوسی