منوی اصلی
 
  چشمه معدني صوفيان

حدود 5/4 كيلومتر پس از صوفيان به سوي مرند، در ارتفاعات سمت چپ جاده، كنار يك تپه از چند محل آب گازدار از زمين خارج مي شود و در دو دامنه تپه جريان مييابد. يكي از اين مظهرها كه از همه بزرگ تر است يك حوضچه طبيعي به وجود آورده است.
آبدهي چشمه كم است و در دامنه هاي تپه به تدريج به زمين فرو مي رود. آب اين چشمه از نوع آب هاي معدني هيپركلروره و بيكربناته مخلوط و سولفاته كلسيك گازدار و آهن دار سرد است كه حدود 5/73 گرم در ليتر كلرور سديم دارد. مزه آب بسيار شور، حرارت آن 16 درجه سانتيگراد و ارتفاع محل از سطح دريا 1460 متر است.