منوی اصلی
 
  میشو

كوه ميشو در شمال درياچه اروميه است و جلگه مرند را از جلگه شبستر و درياچه اروميه جدا مي كند. شهرستان مرند در دامنه شمالي و شهرستان شبستر در جبهه جنوبي اين كوهستان قرار دارد. حداكثر ارتفاع ميشوداغ 2855 متر است، قله هاي معروف آن فلك داغي، علي علمدار، كوسه بابا و اوزون بئل هستند. امتداد كوه هاي جنوبي مرند و كوهستان ميشو به رشته كوه موروداغ مرتبط مي شود.