تاریخ : سه شنبه 28 مرداد 1399     |     کد : 42

آگهی تجدید مزایده

آگهي تجدید مزايده امورات كنترل تراكنش كارت بليت الكترونيكي ايستگاههاي مسير تندرو شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه

  شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مصوبه شماره 4823 مورخه 1399/05/15 هيئت مديره  محترم شركت درنظر دارد امورات مربوط به كنترل تراكنش كارت بليت الكترونيكي ايستگاههاي مسير تندرو خود را بصورت حجمی  با قیمت  پایه بصورت ماهانه به مبلغ 12،000،000،000 ریال بصورت خالص بمدت يكسال شمسي به شركتهاي واجد شرايط داراي گواهي صلاحيت فعاليت از اداره كل تعاون ،كار ورفاه اجتماعي واگذار نمايد. لذا شركتهاي داراي صلاحيت مي توانند براي دريافت اسناد مزايده از تاريخ انتشاراین آگهي تا30/ 13 روز  دو شنبه مورخه 1399/06/10 به نشاني تبريز -  بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز به واحد امور قراردادها مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32671513 تماس حاصل  نمايند.
1) محل دريافت اسناد مزايده: تبريز -  بلوار پنجم مرداد- ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز-  واحد امور قراردادها
2) ميزان سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي معتبر:  واريز مبلغ 1،354،300،000 ریال بصورت  نقدی به عنوان سپرده شركت در مزايده كنترل تراكنش كارت بليت الكترونيكي ايستگاههاي مسير تندرو به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهر شعبه آزادي تبریز بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه يا ضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه
3) مهلت ارائه اسناد:  ازتاريخ نشر آگهي لغايت 13/30 روز دو شنبه مورخه 1399/06/10
4)  زمان ومكان برگزاري مزايده:  روزسه شنبه مورخه 1399/06/11  ساعت  14  بعد از ظهر بلوارپنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
5)  ده درصدكل مبلغ قرارداد بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانكي زمان عقد قرارداد اخذ خواهدشد.
6)با عنايت به اينكه انتخاب پيمانكار كنترل تراكنش كارت بليت الكترونيكي و پيمانكار فروش و شارژ كارت بليت الكترونيكي به هم ارتباط دارند و هريك لازم و ملزوم يكديگر هستنددر صورتي پيمانكار كنترل تراكنش كارت بليت انتخاب خواهد شد كه در مناقصه فروش و شارژكارت بليت نيز برنده باشد.
7) برنده مزایده مکلف است از نظرمالی توان پرداخت حداقل دوماه حقوق و مزایای نیروی بکارگیری شده را داشته باشد و پرداخت حقوق و مزایای نیروی بکارگیری را منوط به پرداخت صورت وضعیت از طرف کارفرما راننماید.
8) برنده مزایده مکلف است مطابق قانون کار حق و حقوق نیروی بکار گیری شده را پرداخت نماید.
9)موضوع قرارداد بصورت حجمی واگذار میگردد.
10)بديهي است شركت در مزايده به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مزايده و آئين نامه معاملاتي شركت واحد تبريز بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي ها به عهده برنده مزايده خواهد بود. ضمناً مشروح شرايط مزايده دراسناد مزايده موجود مي باشد.
شركت كنندگان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به آدرس: WWW. bus.Tabriz.irمراجعه نمايند.
 
 
                                                                                  شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
 


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ