منوی اصلی
 
  رودخانه مردق

رودخانه مردق (موردي چاي) از كوه هاي جنوبي سهند سرچشمه مي گيرد و پس از مشروب ساختن اراضي شرق مراغه به طرف جنوب غربي سرازير مي شود و اراضي دهستان گاو دول ملكان را آبياري مي كند و سپس به درياچه اروميه مي ريزد. بستر اين رودخانه از دوران سوم زمين شناسي به يادگار مانده است و به همين اعتبار، اين رودخانه علاوه بر ارزش هاي تفرجگاهي از اهميت پژوهشي در مطالعات زمين شناسي و فسيل شناسي دوران سوم زمين شناسي نيز برخوردار است.